To-aru for Sogou IME by ~SerLinkzero on deviantART


Sora for GTalk by ~SerLinkzero on deviantART