To-aru for Sogou IME by ~SerLinkzero on deviantART